Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HEROESOFDENTISTRY.PL

SPIS TREŚCI:


1. Przepisy ogólne

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3. Zawarcie Umowy

4. Dostawa i płatność

5. Prawo odstąpienia od umowy

6. Postępowanie reklamacyjne

7. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8. Reguły dostarczania treści

9. Prawa autorskie

10. Postanowienia końcowe

Art. 1

Przepisy ogólne

 1. Sklep internetowy www.heroesofdentistry.pl prowadzony jest przez Indywidualna Praktykę Stomatologiczną Maciej Maszewski z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Józefa Włodka 16, NIP 876-239-74-02.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego  www.heroesofdentistry.pl dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz procedury reklamacyjnej.
  1. Definicje (wskazane poniżej terminy, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z przedstawioną poniżej definicją):
   1. Sprzedający –Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Maciej Maszewski, ul. Józefa Włodka 16c, 86-300 Grudziądz, NIP 876-239-74-02;
   1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem – www.heroesofdentistry.pl;
   1. Usługa – oferowane przez Sprzedającego usługi. Standardowo Usługa obejmuje przygotowanie, organizację i przeprowadzenie warsztatów, innych form szkolenia;
   1. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu;
   1. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Sklepu;
   1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
   1. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

1.4 Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 2

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Art. 3 Zawarcie Umowy

Art. 4

Płatność

Art. 5

Prawo odstąpienia od umowy

5.10 Jeżeli Konsument wniósł o spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia, w przypadku odstąpienia obowiązywać będą następujące zasady zwrotu:

5.10.1 Rezygnacja do 21 dni przed terminem warsztatów – zwrot na rzecz Kupującego 100 % ceny;

5.10.2 Rezygnacja w terminie 21 dni lub krótszym przed terminem warsztatów – zwrot na rzecz Kupującego 50 % ceny.

Art. 6

Postępowanie reklamacyjne

bądź

Art. 7

Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Art. 8

Reguły dostarczania treści

lub

Art. 9

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

Art. 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021r.
  1. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
   1. zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu;
   1. zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail;
   1. do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian,  mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
  1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.heroesofdentistry.pl
  1. Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedającego lukasz.przeracki@maszewski.com
  1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem www.heroesofdentistry.pl
  1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:
   1. połączenie z siecią Internet,
   1. przeglądarka internetowa:
    1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,
    1. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,
    1. Opera w wersji 51 lub wyższej,
    1. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,
    1. Safari w wersji 11 lub wyższej,
   1. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
   1. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
   1. włączona obsługa JavaScript,
   1. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

Załączniki:

– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy