Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu internetowego www.heroesofdentistry.pl

SPIS TREŚCI

1. Przepisy ogólne

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

5. Sposób postępowania z danymi osobowymi

6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

7. Polityka cookies

Art. 1

Przepisy ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Maszewski (dalej jako „Administrator“).
  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).
  1. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: lukasz.przeracki@maszewski.com
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego, który dostępny jest pod adresem: www.heroesofdentistry.pl

Art. 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

Art. 3

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 4 Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Art. 5

Sposób postępowania z danymi osobowymi

  1. Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
  1. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Art. 6

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Art. 7 Polityka cookies